Japanese Data

Examine [t] and [s]


1. [tako] octopus
2. [saru] monkey
3. [kasa] umbrella
4. [isu] chair
5. [ite] speak
6. [satto] [sugar]
7. [sake] [sake]
8. [kimasu] come
9. [ki:te] listen
10. [kata] person

Examine [t] [tS] and /ts]


1. [tomodatSi] friend
2. [natsu] summer
3. [hatSi] eight
4. [tori] chicken
5. [Sitsure] rudeness
6. [mite] see
7. [itSi] one
8. [tsu] steal
9. [wataSi] I
10. [tsuru] crane
11. [te] hand
12. [tSisai] small
13. [ato] later
14. [futatsu] two (things)

Examine [f], [h], [s] and [S]


1. [saru] monkey
2. [horu] to dig
3. [honto] really
4. [heya] room
5. [furu] to fall
6. [sen] line
7. [gohan] cooked rice
8. [futatsu] two (things)
9. [Siroi] white
10. [haha] mother
11. [sensei] teacher
12. [san] three
13. [soba] noodles
14. [hiroi] wide
15. [han] stamp
16. [soru] to shave
17. [hen] strange
18. [suru] to do
19. [higai] east
20. [aSi] leg
Home Page
Updated 2/15/09