Language Strufture Problems

Hawaiian

Examine these data from Hawaiian and answer the questions.

1. kai uli \ deep blue sea

2. Kai Ula \ Red Sea

3. maka uli \ Black eye

4. noho nui \ big chair

5. kai nui \ big sea

6. Pihoihoi au \ I'm excited

7. 'olelo 'oe \ you talk

8. heluhelu au \ i read.

9. himeni au \ I sing

10. 'olelo o ia \ he talks

11. makemake au i ka puke \ I want the book.

12. makemake 'oe i ka pua \ you want the flower

13. 'ai 'oe i ke kalo \ you eat taro.

14. makemake au i ke kalo \ I want the taro.

15. noho au ma Waimea. \ I live in Waimea

16. noho 'oe ma ke kula. \ You live at the school.

  1. What is the order of noun and adjective in Hawaiian?
  2. What is the order of subject, object and verb?
  3. To show location, does Hawaiian use prepositions or postpositions?
  4. Given your answers to the preceding questions, would you call Hawaiian a head-initial or a head-final language? Explain.


Updated: Feb. 8 2011